quilometrar

tr

Marcar les distàncies en quilòmetres mitjançant fites, estaques, etc.