R

f
Química

Constant de l’equació dels gasos perfectes, coneguda com a constant molar de gas o constant dels gasos, definida per la relació R = Pv/nT, essent P la pressió exercida per un volum V de gas, constituït per n mols, a la temperatura de T kelvins.

Equival a la constant de Boltzmann (k) multiplicada pel nombre d'Avogadro (NA): R = kNA. El seu valor és de 8,31441 J mol-1 K-1.