radi de deformació de Rossby

m
Geografia

Longitud característica a partir de la qual els efectes de la rotació de la Terra comencen a ser importants davant d’altres contribucions.

Se'n poden distingir dos tipus en funció de l’estructura vertical del fluid. Si el fluid és homogeni, el radi de Rossby, anomenat en aquest cas de Rossby barotròpic, és el quocient entre la velocitat de propagació d’una ona de gravetat i el paràmetre de Coriolis. A mar oberta, amb profunditats d’entre 4.000 i 5.000 m, el radi de Rossby resultant és d’uns 2.000 m. A la plataforma continental, amb profunditats entre 50 i 100 m, el radi de Rossby és d’uns 200 m. Si el fluid està estratificat, el radi de Rossby, anomenat de Rossby baroclínic, dependrà de la velocitat d’ona associada a l’estructura vertical del fluid. En aquest cas, a l’oceà, s’hi observen radis de Rossby d’entre 10 i 30 km.