radiació de Čerenkov

radiació de Txerenkov

f
Física

Llum irradiada per una partícula carregada en passar a través d’un medi no conductor a una velocitat més gran que la de la llum en aquest medi.

Aquest fenomen pot ésser enunciat, més exactament, de la manera següent: quan una partícula carregada travessa amb velocitat v un medi no conductor d’índex de refracció n (ν), emet radiació electromagnètica en totes les freqüències ν per a les quals la velocitat de fase c/n(ν) és menor que v. Aquest efecte, observat per Čerenkov el 1934, fou completament interpretat per Tamm i Frank el 1937. La radiació de Čerenkov és especialment visible en les piscines d’aigua d’alguns reactors nuclears, on pren una coloració blanc-blavosa. La principal aplicació de l’efecte Čerenkov és la detecció de partícules d’altes energies (comptador de Čerenkov).