radiografia

radiografía (es), radiography, radiograph, (en)
f
Tecnologia

Aparell de radiografia per a usos industrials, de 6 MeV de potència, capaç de radiografiar gruixos de fins a 400 mm [Neyrpic-Grenoble, França]

© Fototeca.cat

Tècnica consistent a sotmetre un cos, un objecte, etc, que hom vol examinar, a l’acció de raigs X, a fi d’obtenir-ne una imatge sobre una emulsió sensible a aquesta radiació.

El seu fonament és l’anàlisi de l’absorció diferencial dels raigs X experimentada pels diversos components de l’objecte estudiat. La radiografia té força utilitats, especialment en medicina i tecnologia. La base de la radiografia mèdica o radiologia consisteix en el fet que l’aplicació de raigs X sobre el cos permet d’estudiar-ne l’interior, ja que l’absorció dels raigs X depèn de la substància que travessen. Així, per exemple, l’esquelet, que és ric en calci, és poc transparent als raigs X, mentre que els pulmons ho són més. A fi de millorar el contrast entre els òrgans, hom utilitza substàncies de contrast, com el sulfat de bari, emprat en l’observació del tub digestiu, o com alguns preparats de iode, que ho són en l’observació de l’aparell urinari. Hom distingeix la radiografia convencional , en què l’element sensible que recull la imatge és una pel·lícula fotogràfica, i la radiografia numèrica , en què hom recull les imatges gràcies a un conjunt de detectors (que fan el paper d’element sensible) que transmeten senyals a un ordinador que genera una imatge. Pel que fa a la radiografia industrial , hom l’empra per tal de determinar les variacions de composició química o els defectes interns dels materials, detectar la manca d’uniformitat de les superfícies, la qualitat de les soldadures o dels acoblaments, observar oclusions gasoses, porositats, inclusions d’escòria, etc. En tots els casos, la peça a estudiar és situada entre l’emissor dels raigs X (font) i l’element sensible (que pot ésser una placa fotogràfica o un detector electrònic). Hom empra també els raigs X per a determinar l’estat de conservació d’obres d’art. En algunes aplicacions mèdiques i tecnològiques cal substituir els raigs X pels raigs γ, tècnica anomenada gammagrafia.