Ramon Vidal de Besalú

(Principat de Catalunya, segle XIII — Principat de Catalunya, segle XIII)

Fragment de Las rasós de trobar , de Ramon Vidal de Besalú , en un manuscrit de la Biblioteca de Catalunya

© Fototeca.cat

Escriptor.

Possiblement fou joglar en la seva jovenesa, car sempre parla d’aquests professionals amb afecte i comprensió, i és molt versemblant que exercís de mestre de trobar, o sia, professor de retòrica i poesia. Freqüentà les corts d’Alfons I de Barcelona i d’Alfons el Savi de Castella, com també les de grans senyors d’ambdós vessants dels Pirineus./>Poc original en les seves poesies líriques, les seves tres extenses narracions en vers, sempre molt ben redactades i en la llengua dels trobadors, ofereixen un interès divers. Aquella que hom intitula modernament L’ensenyament de joglar , que s’inicia a la plaça major de Besalú, descriu els viatges d’un joglar per diverses corts i en un passat fastuós que és recordat amb melangia, i fineix amb uns consells sobre el capteniment dels joglars, com s’han de guanyar l’afecte de senyors de divers tarannà, com han de complaure i afalagar les dames, etc, dades molt importants per a conèixer el bigarrat món de la joglaria medieval. El poema narratiu que avui hom intitula Judici d’amor presenta la lluïda cort del castell del gran senyor i trobador Hug de Mataplana , on són debatuts problemes sentimentals i cortesos a base de citacions de trobadors famosos, tipus de poema amb autoritats poètiques que tingué molta fortuna en la literatura catalana fins a la segona meitat del s. XV. El Castia gilós (o sia, reprensió del marit gelós) és un autèntic fabliau situat a la cort aragonesa d’Alfons de Barbastre i que es fingeix que un joglar recita davant Alfons VIII de Castella i la seva muller Elionor de Plantagenet. L’acció del divertit relat és menada amb seguretat, matisada amb escaients episodis, i els diàlegs i les descripcions tenen vida i mobilitat. Però la seva obra més important és un tractat de gramàtica en prosa que en la redacció breu porta el títol de Regles i en la llarga el de Las rasós de trobar . El propòsit explícit del llibre és d’ensenyar, gramaticalment, la correcta manera de compondre versos prenent com a norma els grans trobadors, i per això s’estén a explicar la declinació, paradigmes de la conjugació i altres aspectes morfològics que podien oferir dificultats als catalans que pretenguessin d’escriure en la llengua utilitzada pels grans trobadors./>Així, doncs, Las rasós de trobar són la primera gramàtica neollatina de què hom té notícia./>L’autor hi exposa algunes de les seves observacions i idees sobre literatura, principalment la poesia. Afirma que el trobar i el cantar no tan solament són patrimoni de tota mena de gent i raça (cristians, jueus i sarraïns), ans encara dels homes de qualsevol condició social, des d’emperadors i reis fins a burgesos, vilans i els pastors de la muntanya, als quals plau de cantar tots sols o en cor, curiosa afirmació que atesta l’existència del cant popular a la Catalunya del s. XII. La poesia culta i trobadoresca, emperò, és patrimoni de la societat cortesana i senyorial, '' car trobars e chantars son movemenz de totas gallardias ' (la poesia és l’estímul de tota gallardia), curiosa i simptomàtica fórmula d’un art classista. Observa, no res menys, que la poesia culta sovint és difícil d’entendre, i remarca, no sense malícia, que són molts els qui no entenen una poesia però fan veure que l’han entesa per tal de no ésser titllats de necis, actitud que ha existit sempre.