Rasmus Kristian Rask

(Bröndekilde, 1787 — Copenhaguen, 1832)

Lingüista danès.

Primer gran representant del mètode lingüístic comparatista (comparatisme). Sota l’influx del Romanticisme i en pla d’historiador, estudià l’antic noruec (islandès), del qual escriví la primera gramàtica moderna. El seu estudi de l’origen de l’antic noruec, Undersogelse om det gamle nordiske eller islandske sprogs oprindelse (tesi doctoral publicada el 1818), és una gramàtica comparada indoeuropea en sentit modern, escrita abans que Rask conegués el sànscrit, que posà les bases de la fonètica i la morfologia comparades amb un mètode estricte.