reacció de Grignard

f
Química

Reacció d’addició nucleofílica del carbanió R- sobre un àtom positiu o un enllaç polar.

Es produeix mitjançant l’acció del reactiu de Grignard, i hom pot obtenir àcids carboxílics, alcohols, aldehids, i altres composts.