reactància

f
Electrònica i informàtica

En un circuit de corrent altern, component imaginària del vector impedància.

És el quocient entre la component de la tensió en quadratura amb el corrent i la intensitat d’aquest corrent. Hom la representa amb el símbol X. La reactància pot ésser capacitativa (deguda a una capacitat C i que val Xc = 1/jωC) o inductiva (deguda a una autoinducció L i que val X2 = jωL).