recursos naturals

m
pl
Economia

Béns donats per la natura, a través del sòl, el subsol, les aigües, la vegetació, la fauna, etc., necessaris per a satisfer necessitats humanes, o com a inputs en determinats processos productius.

Llur característica fonamental d’ésser no produïbles condiciona l’evolució dels processos d’acumulació. Aquest fet n’ha configurat el caràcter estratègic, i llur control constitueix un centre de poder economicopolític (primeres matèries).