reformatori

m
Dret penal

Establiment penitenciari on són acollits certs delinqüents (com és ara els qui no arriben a 16 anys, que formen el grup de menors, i alguns majors de 16 a 18 anys).

Així com també infants simplement rebels als pares i àdhuc nois l’ambient familiar dels quals aconsella de separar-los-en, per tal de readaptar-los als usos i costums vigents en la societat, mitjançant no sols una estricta vigilància, ans també una capacitació professional i una formació cultural. Bé que com més va més és generalitzada la consciència que la delinqüència juvenil planteja problemes específics i exigeix uns corresponents mètodes especials d’actuació envers els delinqüents que ho són ja de fet o que hom creu que poden ésser-ho fàcilment, els reformatoris es caracteritzen sovint per una manca d’humanitarisme i de mètodes realment adequats a les exigències que la investigació psicològica i sociològica demanen, la qual cosa porta generalment a resultats negatius. L’organització actual, a Catalunya, de les institucions d’aquest tipus és canalitzada a través de la direcció general de protecció i tutela de menors del departament de justícia de la Generalitat, respectant sempre la competència dels jutges menors.