regla de L’Hôpital

f
Matemàtiques

Regla que permet de calcular límits de funcions en el cas d’indeterminacions del tipus 0/0 o ∞/∞.

Segons aquesta regla, el límit del quocient de dues funcions és igual al quocient de llurs derivades, o sia

Si el quocient entre les primeres derivades continua essent indeterminat, hom aplica la regla prenent les segones derivades, i així successivament, fins a resoldre la indeterminació.