regles de vol visual

Visual Flight Rules, VFR
f
pl
Transports

 Conjunt de normes de navegació en què aquesta es basa en referències geogràfiques (muntanyes, camins, poblacions, rius, etc.) percebudes pel pilot (navegació observada), sovint complementades amb càlculs horaris fets en passar sobre punts de posició ben coneguda (navegació estimada) IFR).