relació senyal/soroll

f
Electrònica i informàtica
Tecnologia

Quocient de la potència del senyal i la del soroll existent en la banda de freqüències ocupada per l’esmentat senyal.

Constitueix una mesura quantitativa de la qualitat d’un sistema de comunicació. En un receptor, la relació senyal/soroll depèn de les potències del senyal i del soroll copsats, però també del soroll introduït pel mateix receptor, i de la millora obtinguda per la desmodulació, segons el tipus de modulació emprat. Així, cal una relació de 10 dB perquè un senyal d’audició sigui intel·ligible, o bé 40 dB per a una bona imatge de televisió. Per això, un dels paràmetres descriptius d’un quadripol (amplificador, filtre, mesclador, etc) que té més interès per a l’avaluació global del sistema és el factor de soroll F, que és la mesura de la degradació de la relació senyal/soroll en travessar el quadripol quan l’entrada és a una temperatura de soroll estàndard de 290 K.