reparació

f
Dret civil
Dret penal

Obligació que té el qui ha comès un dany de restablir l’equilibri patrimonial trencat.

La responsabilitat civil origina en el perjudicat una pretensió de rescabalament. L’acompliment de la reparació pot ésser efectuat o bé per la restitució de la cosa o compliment de l’obligació, o per la reparació del dany tal com ho estableix el tribunal o bé per la indemnització per danys o perjudicis.