residu

resta
m
Matemàtiques

En la divisió, resultat de restar del dividend el producte del divisor pel quocient enter.

Hom pot generalitzar el concepte per al cas d’una arrel quadrada.