retrovirus

m
Biologia

Grup de virus ARN d’infecció lenta que es caracteritzen per transcriure el seu genoma d’ARN a ADN.

La infecció té lloc per l’acció de l’enzim transcriptasa inversa, present en tots els retrovirus, amb el qual es fixen i el seu genoma és introduït en el cel·lular, on es replica utilitzant el mateix mecanisme cel·lular o es manté en forma latent durant un temps variable i indefinit. El primer virus humà d’aquest grup identificat fou l’HTLV-I (Human T-Cell Lymphotropic Virus type I), aïllat el 1978, i el més conegut és el virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida. Les infeccions per retrovirus poden ésser asimptomàtiques o bé causar diverses afeccions com ara pneumònia, anèmia, tumors malignes i leucèmia.