Revista de Gerona

Publicació mensual que aparegué a Girona com a òrgan de l’Associació Literària de Girona, del setembre del 1876 al desembre del 1895.

De contingut variat i ric, publicà treballs molt notables sobre història, arqueologia i aspectes científics de les terres gironines. Hi col·laboraren Pere Alsius i Torrent, Josep Ametller i Viñas, Joaquim Botet i Sisó, Enric-Claudi Girbal, Emili Grahit, Josep Pascual i Prats, J.Narcís Roca i Farreras i Narcís Viñas i Serra. Redactada normalment en castellà, publicà ja des del primer número algunes col·laboracions en català, generalment de tipus poètic. Lluís Batlle i Prats publicà un índex d’autors (1946).