risc de canvi

m
Economia

Incertesa relativa sobre la fluctuació futura de la cotització de les divises, que afecta els actius o passius crediticis, o altres compromisos ajornats i denominats en aquelles divises.

Segons el resultat de l’evolució, provocarà pèrdues o guanys a un termini determinat, després d’haver convertit les divises en moneda estatal. El risc de canvi pot incloure també el risc de taxa d’interès, lligat als venciments de les posicions en divises (transferències, decalatge dels pagaments, etc.). Mitjançant una assegurança, és possible de cobrir el risc de canvi dins uns certs límits.