ṛiṣi
*

rishi
m
Hinduisme

Nom donat als antics savis inspirats de l’època dels vedes i dels Upaniṣad, receptors de la revelació o Audició Divina (śruti).

Cantors dels himnes del Veda, els fou atribuïda la prerrogativa de la poesia revelada. Una primitiva tradició n'enumera set.