Robert Burns

(Alloway, Ayr, Escòcia, 25 de gener de 1759 — Dumfries, Escòcia, 21 de juliol de 1796)

Poeta escocès, precursor del Romanticisme.

Fill d’un pagès pobre, es guanyà la vida com a llaurador i assistí irregularment a l’escola. En morir el seu pare (1784) intentà d’establir-se com a pagès independent; fracassà i, decidit a emigrar a Jamaica, per recollir el preu del viatge publicà Poems, chiefly in the Scottish Dialect (1786), on valorava la tradició popular. L’èxit li féu abandonar el viatge projectat i es traslladà a Edimburg, on se li obriren les portes dels millors cercles intel·lectuals i socials. El 1788, però, hostil a aquella societat, tornà a Ayr, es casà amb Jean Armour i novament intentà d’establir-se en una casa de camp. Tampoc no tingué èxit, i acceptà una plaça de funcionari de l’estat, a Dumfries (1791), on visqué fins a la mort. Els darrers anys compongué balades tradicionals per al Scots Musical Museum (1787-1803) i per a la Select Collection of Original Scottish Airs (1793-1805).