rosca

rosca (es), thread (en)
f
Tecnologia

Tipus de rosca

© fototeca.cat

Ressalt helicoidal fet en un cargol, un pern o una altra peça cilíndrica (rosca mascle o rosca exterior) o a l’interior d’un forat cilíndric (rosca femella o rosca interior), amb el qual ha d’ajustar el ressalt helicoidal d’una peça complementària, és a dir, una rosca mascle amb una rosca femella, l’acoblament de les quals és aconseguit en fer girar l’una respecte a l’altra.

La rosca és engendrada per un perfil geomètric dotat d’un moviment de rotació entorn de l’eix de simetria del cilindre i, ensems, d’un moviment axial d’avançament al llarg del cilindre, la resultant dels quals és una hèlix. Una rosca és determinada pel seu filet, que és el ressalt helicoidal, pel seu pas, que és la distància entre les puntes de dos ressalts consecutius, mesurada sobre una recta paral·lela a l’eix, per la profunditat del filet, que és l’alçada del ressalt, per l'angle dels flancs, que és l’angle format per les tangents als costats del perfil, pel diàmetre nominal, que és el diàmetre exterior de l’element mascle mesurat per fora del filet, i pel diàmetre del nucli, que és el diàmetre interior de l’element mascle mesurat per dins el solc i, per tant, és igual al diàmetre nominal menys la profunditat del filet. Segons el perfil del filet, les rosques poden ésser triangulars, en les quals el perfil del filet és triangular, i són les més emprades, trapezials, amb el perfil del filet trapezial, emprades en aquells casos en què els esforços són exercits sempre en el mateix sentit, arrodonides, amb el perfil rodó, emprades en els mecanismes sotmesos a xocs, i planes, amb el perfil quadrangular, emprades quan cal evitar que els filets exerceixin esforços radials, cosa que passa molt rarament. Els angles dels flancs més emprats, en les rosques triangulars, són el de 60° (rosques mètriques), acceptat internacionalment, i el de 55° (rosques Whitworth), comú a Anglaterra. Generalment, els elements d’una rosca s’enrosquen en fer-los girar l’un respecte a l’altre en el mateix sentit que el moviment de les agulles d’un rellotge (rosques a la dreta), però quan l’esforç que ha de suportar la peça tendiria a desenroscar-la, hom empra les rosques a l’esquerra, que s’enrosquen en sentit contrari al de les agulles del rellotge. Algunes rosques van proveïdes de dos filets o més paral·lels entre ells, que permeten d’avançar més amb una girada més petita. Les rosques exteriors o mascles són tallades amb una filera, i les interiors o femelles amb un mascle. Quan hom ha de tallar una rosca femella en una peça cal fer prèviament el forat adequat amb una broca.

A baix, aspecte dels dos elements, mascle i femella (tall), d’una rosca triangular mètrica; a dalt, prfis pràctics d’aquests mateixos elements enroscats

© Fototeca.cat