rotlle

m
Escriptura i paleografia
Diplomàtica i altres branques

Forma que presenten certs documents medievals (cartularis, documents judicials, etc) i altres escrits anàlegs a l’antic rotlle.

Destaquen els rotlles pasquals (s. X-XIV), on hi havia escrit l’anunci pasqual amb nombroses miniatures disposades en sentit invers, talment que, en descabdellar-se des de l’ambó, el diaca pogués llegir la pregària i els fidels poguessin contemplar les figures. Alguns dels cartularis catalans medievals presenten també la forma de rotlle. Cal afegir encara la Genealogia dels Reis d’Aragó, de començ del s. XV, document conegut com a Rotlle de Poblet.