Rupert de Nola

(?, segle XV — ?, segle XV)

Cuiner de la cort de Nàpols.

És autor del primer llibre de cuina en català conegut, el Libre de doctrina per a ben servir de tallar i d’art de coc... La primera edició coneguda és del 1520, a Barcelona —hom no n'ha pogut comprovar l’existència d’una altra d’anterior feta a Toledo el 1477—. Unes altres edicions en català són les del 1535, el 1539, el 1560, el 1568 i el 1578; fou traduït al castellà i reimprès nombroses vegades (almenys dotze al s XVI, una el 1662 i, modernament, el 1929) i el 1977 (edició crítica).