sabata

f
Construcció i obres públiques

Fonament que transmet al terreny la càrrega que rep mitjançant l’eixamplament de la superfície respecte de l’element constructiu sustentat.

És anomenada sabata aïllada quan rep la càrrega d’un sol pilar, i sabata correguda o sabata contínua quan és disposada longitudinalment tota seguida rebent les càrregues d’una successió de pilars individuals o d’una estructura lineal. Com que el terreny sol ésser menys resistent a la compressió que els materials que formen l’estructura, els pilars o les parets, els fonaments tenen més amplària per tal de repartir la càrrega en una superfície més gran de terreny. Les sabates són el tipus de fonament més freqüent i s’utilitzen quan el terreny presenta a les capes superficials una resistència mitjana o alta amb relació a les càrregues de l’estructura i és prou homogeni perquè no es produeixin assentaments diferencials entre diverses parts de l’estructura. Les sabates poden classificar-se segons la forma de treball en: aïllada —per exemple, una sota de cada pilar—, combinada —quan en una sabata conflueixen dos o més elements verticals—, contínua (o correguda) sota una filera de pilars, o contínua sota mur. Segons la morfologia del perfil en secció vertical es classifiquen en: recta, esglaonada, atalussada i alleugerida o nervada. Atenent a la seva forma en planta, les sabates poden ésser rectangulars, quadrades, circulars, anulars i poligonals (hexagonals i octogonals). Les sabates se solen construir de formigó armat in situ o prefabricat, tot i que també poden ser de formigó en massa. Les sabates sovint porten bigues d’unió entre si amb la funció de lligat horitzontal, per impedir moviments relatius horitzontals, o amb funció de biga centradora, per equilibrar moviments flectors que no puguin ésser equilibrats per la mateixa sabata, amb l’ajut de sabates immediatament properes.