sagnia

f

Obertura, incisió, etc, practicada en un recipient, etc, per tal de donar sortida al líquid que conté.