salamàndrids

m
pl
Zoologia

Família d’urodels de grandària mitjana, de cos poc allargat i lacertiforme, les potes anteriors amb 4 dits i les posteriors amb 4 o 5 dits amb la punta arrodonida i mancats de membrana interdigital, cavitat bucal amb dents, fecundació interna, a terra o a l’aigua.

Són ovípars, ovovivípars o vivípars, amb metamorfosi o sense. No hi ha dimorfisme sexual. Llevat del Pleurodeles waltl, que és exclusivament aquàtic, duen una vida amfíbia, i hivernen a terra. Inclou els gèneres Salamandra, amb S.salamandra (salamandra comuna) i S.atra (salamandra negra), Chioglossa, amb C.lusitanica (salamandreta), i Pleurodeles, amb Pleurodeles waltl.