sediment

m
Geologia

Material sòlid fragmentari, o massa d’aquest material, bé sigui d’origen orgànic o inorgànic, que s’origina de la meteorització de les roques preexistents i és transportat i dipositat per l’aire, l’aigua o el glaç, o bé que s’ha acumulat per altres agents naturals, tals com la precipitació química a partir d’una solució, o d’una secreció dels organismes vivents i que forma capes o estrats sobre la superfície de la terra a les temperatures ordinàries i d’una manera incoherent i no cimentada (per exemple, sorra, grava, llim, llot, till, loess, etc).