Segon Congrés Catalanista

Assemblea celebrada a Barcelona pel juny del 1883, convocada pel Centre Català; hi participaren tots els grups catalanistes, inclosos els elements de «La Renaixença»; els afectes a la política centralista espanyola no hi acudiren.

L’acord més important fou el de refusar qualsevol actuació política catalana dependent de partits generals espanyols.