sembra

f
Agronomia

Operació d’escampar o de plantar la llavor d’alguna planta en una terra convenientment llaurada i adobada, de manera que germini.

La sembra sol ésser efectuada a la primavera o a l’estiu, llevat de la dels vegetals que resisteixen el fred de l’hivern. Les llavors grosses han d’ésser enterrades a més profunditat que les petites. Les llavors poden ésser sembrades a raig de cabàs o a grapats (sembra a ruix, sembra a eixams, sembra a pols,, sembra a grapat o sembra a barreig), dipositant-ne algunes a cadascun dels clots fets a terra expressament (sembra a mates, sembra a poms, sembra a motes, sembra amb paló, sembra a palot, sembra al colpet, sembra a cavulls o sembra a caveguell) i tirant les llavors, darrere el llaurador, dins el solc fet en llaurar la terra (sembra a solc, sembra al solc, sembra al solquet o sembra a xorret). Algunes plantes delicades són plantades en caixons o en tests, eventualment mantinguts durant un temps determinat dins de caixoneres o d’hivernacles.