semiologia

semiología (es), semeiology (en)
f
Lingüística i sociolingüística

Ciència que estudia la vida dels signes en el si de la vida social.

El terme i la seva definició són deguts al lingüista F.de Saussure, el qual considerava la lingüística com una part d’aquesta ciència general; per això es poden relacionar totes dues disciplines. El problema lingüístic és essencialment semiològic: per a descobrir la veritable natura de la llengua, cal considerar en primer lloc allò que té de comú amb tots els altres sistemes del mateix ordre. Però, paradoxalment, la lingüística és precisament necessària a la semiologia per a posar convenientment el problema del signe, atès que la llengua és el primer sistema de signes. Per bé que alguns autors usen com a sinònims els termes semiologia i semiòtica, actualment hom precisa com més va més el sentit del segon respecte al primer. Semblantment, cal distingir la semiologia de la semàntica.