serotonina

5-hidroxi-3-(β-aminoetil) indole, C₁₀H₁₂N₂O
f
Bioquímica

Amina amb activitat fortament vasodepressora que es troba en el sèrum sanguini i en les plaquetes de la medul·la òssia dels mamífers.

Prové biosintèticament del triptòfan per hidroxilació i descarboxilació enzimàtiques i pot ésser sintetitzada a partir del 5-hidroxiindole. La serotonina presenta activitat al·lucinògena, la qual pot posar-se de manifest tant per la ingestió d’un excés del compost com per la inhibició de la monoaminooxidasa (MAO), enzim que catalitza la seva transformació en àcid 5-hidroxiindoleacètic.