setanta

m
Lingüística i sociolingüística

El nombre setanta, 70.

Els numerals cardinals compresos entre setanta i vuitanta són: setanta-un, setanta-una, 71; setanta-dos, setanta-dues, 72; setanta-tres, 73; setanta-quatre, 74; setanta-cinc, 75; setanta-sis, 76; setanta-set, 77; setanta-vuit, 78; setanta-nou, 79. Els mateixos usats com a ordinals i com a substantius són: setanta-u, setanta-dos, setanta-tres, etc.