sienita

f
Mineralogia i petrografia

Roca de color vermellós, de la família del granit, generalment amfibòlica, sense quars.

Els seus elements essencials són l’ortosa (que dóna a la roca el color rosat característic), la plagiòclasi, l’hornblenda, la mica i un piroxè (sobretot augita) o diversos alhora. Les sienites no contenen mai moscovita. Com a elements accessoris hi ha quasi sempre apatita, zircó, esfèn, ilmenita i magnetita. La textura de les sienites és granelluda, fanerocristal·lina i rares vegades porfiroide. Es descomponen en condicions semblants a les del granit. El seu pes específic oscil·la entre 2,7 i 2,9. La seva resistència a l’aixafament varia de 1 500 a 2 000 kg/cm2. Aquestes condicions i la seva bellesa fan que tingui les mateixes aplicacions que el granit, però encara és més fàcil de polir pel fet de no contenir quars.