societat

f
Economia
Dret

Agrupació o associació pactada de persones físiques o jurídiques per tal de portar a terme una activitat econòmica o mercantil determinada.

Segons l’objectiu concret que pretengui, prendrà una forma específica, regulada en tot cas per la legislació vigent.

Així les principals característiques de la societat anònima (SA) són: una societat mercantil sigui quin sigui el seu objecte; és una societat evidentment capitalista, a diferència de la col·lectiva, en la qual predomina l’element personal; el capital de la societat és dividit en accions; la responsabilitat dels socis es limita al capital que han aportat o s’han compromès a aportar; tots els accionistes tenen els mateixos drets, en proporció a les accions que posseeixin; els socis exerceixen el poder de direcció per mitjà de llur intervenció en els òrgans de gestió de la societat: junta general d’accionistes i consell d’administració.

La societat anònima laboral és un tipus social anònim en què com a mínim la meitat del capital social resta en mans dels treballadors de la mateixa empresa. Això provoca algunes modificacions del règim de transmissió d’accions i d’altres normes d’organització interna, atès que hom mira de fer realitat el principi de l’autogestió. En la societat col·lectiva els socis responen personalment, subsidiàriament, solidàriament i d’una manera il·limitada dels deutes socials, no solament amb el capital que han aportat a la societat, sinó amb tots llurs béns. Tots els socis tenen dret a dirigir la societat, llevat que en l’escriptura de constitució s’estableixi una altra cosa, i la qualitat de soci no es pot transmetre sense el consentiment dels altres socis. És, doncs, una societat eminentment personalista.

En la societat en comandita (SC), o comanditària, hi ha dues classes de socis: els col·lectius i els comendataris. Per als socis col·lectius, la responsabilitat és personal, subsidiària, solidària i il·limitada, igual que en el cas de la societat col·lectiva, mentre que els socis comendataris només responen amb el capital que han aportat o s’han compromès a aportar. La direcció de la societat és encomanada exclusivament als socis col·lectius.

La societat cooperativa (SCOOP) és de capital variable i organitzada sota els principis democràtics d’igualtat absoluta de drets i deures entre els socis i de lliure entrada i sortida sense discriminacions dels seus membres. La característica més important n'és l’acompliment del cicle econòmic amb els seus propis socis, destinataris naturals dels serveis que presta l’organització, de tal manera que esdevenen empresaris d’ells mateixos. Organitzada sota el principi d’autogestió, no és admissible l’aportació a títol de capitalista o similar. La responsabilitat pot ser limitada o il·limitada segons la forma prescrita en els estatuts.

La societat de capital risc és un instrument de la reconversió industrial que consisteix en l’aportació de capital de risc a una societat per part de l’administració pública, com a fórmula alternativa a la concessió de crèdit o de subvencions, a fons perdut, assumint la titularitat d’unes participacions amb el pacte de retrocessió un cop sanejada l’empresa.

En la societat de cartera (o holding) els actius estan formats exclusivament per accions d’altres societats a les quals participa amb l’objecte de poder influir en la seva política empresarial. La seva activitat es limita a la gerència i l’administració de les participacions que deté.

La societat de garantia recíproca és constituïda per empresaris amb uns límits legals de capital i quota de participació dels socis, amb la finalitat de garantir les operacions de gir i tràfic de les empreses de les quals els socis són titulars, mitjançant aval o qualsevol altre dels procediments admesos pel dret.

La societat d’empreses és una societat anònima amb personalitat jurídica pròpia, constituïda per diferents societats o empreses individuals agrícoles, industrials o mercantils, que conserven llur personalitat independent, a fi d’assolir conjuntament els objectius d’una política de racionalització.

La societat de responsabilitat limitada reuneix característiques de l’anònima i de la col·lectiva. La responsabilitat també es limita al capital aportat, però hi predomina l’element personal.

La societat d’inversió és una societat anònima de capital fix o variable (amb un mínim establert), que es dedica a l’adquisició, la tinença i el gaudi i en general a l’administració i l’alienació de valors mobiliaris per a compensar els riscs i tipus de rendiment, amb prohibició de posseir una participació majoritària, política o econòmica en qualsevol altra societat,

La societat estatal és una societat mercantil en la qual el capital de l’estat o d’un organisme autònom és majoritari. També s’entén per societat estatal l’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que, en virtut de llei hagi d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat.

La societat limitada (SL) és una societat mercantil en què la responsabilitat dels socis és limitada a llur participació i el capital és representat per participacions.

La societat mixta de cartera és una societat de cartera que comparteix l’activitat de gestió i administració de les participacions posseïdes, amb l’activitat productiva (holding mixt).