societat de responsabilitat limitada

f
Dret

Societat en la qual els socis que la formen no responen personalment dels deutes socials i el seu capital social es divideix en participacions socials que ni poden incorporar-se valors a títols ni ésser representades mitjançant anotacions a compte.

En el procés de reforma de la legislació mercantil espanyola la renovació del dret de societats de responsabilitat limitada es presenta com una necessitat objectiva i urgent. La reforma és conseqüència obligada del nou règim jurídic de les societats anònimes, introduït per la llei de 25 de juliol de reforma parcial i adaptació de la legislació mercantil a les directives de la Unió Europea en matèria de societats. La nova llei que regula aquestes societats és de 23 de març de 1995 i es fonamenta en diversos postulats, un dels quals és la flexibilitat del règim jurídic, a fi i efecte que l’autonomia de la voluntat dels socis tingui la possibilitat d’adequar el règim aplicable a les seves específiques necessitats i conveniències. S'afegeix un ampli conjunt de normes supletòries de la voluntat privada, que els socis poden derogar mitjançant les oportunes previsions especificades en els estatuts de la mateixa societat. Entre les idees rectores de la Llei destaca la d’una tutela més intensa del soci i de la minoria. També admet la Llei la societat limitada unipersonal, ja sigui originària o sobrevinguda. El capital d’aquest tipus de societat no podrà ésser inferior a cinc-centes mil pessetes. És una societat essencialment tancada, en la qual les participacions socials tenen restringida la transmissió, llevat dels casos d’adquisició pels socis, pel cònjuge, ascendent o descendent del soci o per societats pertanyents al mateix grup que la societat transmetent, que, en defecte de clàusula estatutària en contrari, constitueixen supòsits de transmissions lliures. La societat limitada és un model societari apte per a un grup reduït de persones que reuneixen un capital per exercir una activitat empresarial sense arriscar més que les seves aportacions a la societat.