solfeig

m
Música

Exercici de pràctica musical consistent en la lectura cantada de les notes tenint en compte l’entonació, la durada, la intensitat i el fraseig.

En els cursos superiors dins un mateix exercici alternen sovint diferents claus.