soroll

m
Electrònica i informàtica
Electroacústica

So que posseeix una característica espectral aleatòria.

El soroll representa sempre en tot sistema de transmissió d’informació un desavantatge a causa de la pertorbació que pot produir. Per a reduir al mínim el seus efectes, cal que la relació senyal/soroll sigui com més elevada millor.