sororitat

f
Sociologia

Lligam estret entre dones basat en el compartiment d’experiències, interessos, preocupacions, etc.

El terme, derivat del llatí sŏror, ōris ‘germana’, evoca les congregacions religioses femenines. Com a qualitat abstracta, és emprat actualment per certs corrents de la sociologia feminista amb la intenció de subratllar la solidaritat, els interessos i els sentiments compartits entre les dones. En el món anglosaxó, les sororitats (sororities) designen les societats de noies en institucions acadèmiques, que tenen l’equivalent masculí en les fraternitats (fraternities).