sorra-asfalt

f
Construcció i obres públiques

Mescla preparada in situ amb sorra i betum asfàltic líquid, amb un filler d’additiu.