sublimador

m
Química

fototeca.cat

©

Aparell que serveix per a efectuar sublimacions.

El més simple consisteix en un tub tancat per un extrem, amb una tubuladura lateral situada a la part superior i a través de la qual hom pot practicar el buit; al fons del tub hom situa la mostra a sublimar i al seu interior hom acobla un altre tub, per l’interior del qual circula un fluid refrigerant i en la seva superfície es produeix la condensació del sublimat.