sulfat d’amoni

(NH4)2SO4
m
Química

Cristalls molt solubles en aigua que es fonen a 513°C.

Comercialment és la sal amònica més important i és obtingut en grans quantitats, bé absorbint en àcid sulfúric diluït els vapors amoniacals provinents de la destil·lació del carbó, bé a partir d’amoníac sintètic fent-lo reaccionar amb àcid sulfúric, o —més econòmicament— amb sulfat càlcic i CO 2 :

La seva principal aplicació és com a adob. Deixa en el sòl un residu àcid.