sulfat de sodi

Na2SO4
m
Química

Pólvores cristal·lines blanques, de gust salí, solubles en l’aigua, que es fonen a 888°C.

Forma un decahidrat que es fon a 33°C. Hom l’obté principalment com a subproducte en la fabricació de l’àcid clorhídric (a partir de l’àcid sulfúric i el clorur sòdic) o a partir de les seves fonts naturals. Troba aplicació com a agent sinèrgic de detergents, en la indústria del vidre i en la del paper, en la preparació de mescles frigorífiques i com a agent dessecant.