sumabilitat de Cesaro

f
Matemàtiques

Generalització natural de la sumabilitat usual de les sèries, la qual engloba com un cas especial, definida considerant la successió de mitjanes aritmètiques de les sumes parcials.

El terme general és donat per l’expressió νν = 1/n (u1 + u2 + ... + un). Hom diu que la sèrie {un} és sumable en el sentit de Cesaro si la successió (νν) convergeix. Qualsevol sèrie convergent en el sentit usual és sumable en el sentit de Cesaro, i la suma dóna el mateix valor; però, a més, moltes sèries divergents en el sentit usual, com per exemple la sèrie un = (-1)n, són sumables en el sentit de Cesaro.