susceptibilitat magnètica

f
Física

Quocient entre la polarització magnètica P m i la intensitat de camp H .

Hom la representa per χm, o sia χm = P m/H = μ0r-1) = μ-μ0. La susceptibilitat magnètica és sempre molt petita (negativa en els cossos diamagnètics i positiva en els paramagnètics), llevat dels cossos ferromagnètics, en què és molt elevada.