tacticitat

f
Química

Ordenació configuracional d’una cadena polimèrica que conté àtoms de carboni asimètrics.

D’acord amb això, els polímers que presenten una ordenació regular són anomenats tàctics , i els que presenten una ordenació aleatòria atàctics . A més, els polímers tàctics poden ésser isotàctics , quan tots els àtoms de la cadena tenen la mateixa configuració relativa respecte a aquesta, i sindiotàctics , quan la tenen alternada. La tacticitat influeix notablement sobre les propietats físiques dels polímers, i és important en el cas de les poliolefines.