tafonomia

f
Paleontologia

Branca de la paleontologia que estudia els processos que converteixen els organismes morts en fòssils.

Una part d’aquesta ciència, la biostratinomia, s’ocupa dels processos posteriors a la mort dels organismes i anteriors a l’enterrament i, una altra, la fossildiagènesi, estudia els efectes de la diagènesi sobre els organismes enterrats, que els converteix en fòssils.