TCP/IP

'protocol de control de transmissió / protocol d’internet' Transmission Control Protocol / Internet Protocol (en)
m
Electrònica i informàtica

Protocol estàndard de la capa de transport TCP i de la capa de xarxa IP , en els quals es basen les comunicacions a internet.

Originàriament el protocol TCP/IP fou introduït com a protocol d’internet, però cada vegada està més estès el seu ús en les LAN, la qual cosa permet emprar els diferents protocols i aplicacions disponibles per a internet dins les LAN i, per tant, facilita la creació d’intranets. En el nivell físic poden funcionar pràcticament sobre qualsevol tipus de xarxa i n'existeixen implementacions sobre xarxes Ethernet, X25, etc. Sobre TCP/IP és possible utilitzar protocols del nivell d’aplicació com l’HTTP per al servei web, l’SMTP per al correu electrònic, l’FTP per a la transferència d’arxius, o el TELNET per a les connexions remotes, entre d’altres.

El model TCP ⁄ IP consisteix en un marc de referència per al disseny i la implementació de protocols, que permet la comunicació a internet entre dispositius amb diferent maquinari i sistema operatiu. Consta de quatre capes: accés al medi, xarxa, transport i aplicació. Es tracta d’un model jerarquitzat, en què cada capa es construeix sobre l’anterior i té com a funció donar servei a la capa superior, sense proporcionar el detall sobre la implementació dels serveis. La capa d’accés al medi s’encarrega del control d’accés i de la transmissió de bits en el medi físic. La capa de xarxa és responsable de la transferència de la informació entre dispositius finals, l’adreçament i l’encaminament. La capa de transport controla la recepció de les dades. Finalment, la capa d’aplicació s’encarrega de la interfície amb l’usuari, la presentació de les dades i la gestió del diàleg necessari per a l’aplicació.