teixit vegetal

m
Biologia

Conjunt de cèl·lules vegetals íntimament unides, de característiques semblants, d’origen comú i formades per divisions cel·lulars segons les tres direccions de l’espai.

Entre les plantes, solament posseeixen teixits els cormòfits. Hi ha dos grans grups de teixits vegetals: els meristemàtics o embrionals (meristema), de cèl·lules no diferenciades i amb capacitat de dividir-se, i els teixits adults o permanents, de cèl·lules diferenciades. Entre aquests cal distingir principalment els següents: el teixit parenquimàtic o fonamental (parènquima), els teixits mecànics o de sosteniment (col·lènquima i esclerènquima), els teixits conductors —que són el teixit vascular o xilema i el teixit cribrós o floema —, els teixits absorbents, els teixits secretors i els teixits de protecció, entre els quals hi ha el teixit epidèrmic o epidermis la fel·lodermis i el teixit suberós o súber.