telefonia per internet

telefonia per IP
f
Electrònica i informàtica

Conjunt de tecnologies i protocols que permeten oferir un servei comparable al de la telefonia tradicional (transmissió bidireccional de senyals de veu entre dos terminals telefònics) per mitjà d’Internet.

La telefonia per internet permet millores en qualitat, eficiència i cost. Existeixen dues famílies de solucions: la promoguda per la ITU-T, que és la solució creada entorn del protocol H.323; i la promoguda per la IETF, que es construeix al voltant del protocol SIP (Session Initiation Protocol). Tot i que de vegades també s’empra el terme veu sobre IP per a fer referència a la telefonia per internet, el primer terme té unes connotacions de falta de fiabilitat i gratuïtat del servei, que no se solen assumir quan hom parla de telefonia per internet (que s’assumeix tan fiable com la telefonia tradicional, i de pagament).